من سينيرك الآنَ Illuminata, Illuminante


من سينيرك الآنَ ؟
أراك وألوم الزمان..َ
والظلام يقترب منكَ
كالسم إلى المسكِ
عيوني تلمسك لمسة القتيل..
المطعون والمُجبرعلى الرحيل
أراك وأتسائل لماذا أنتِ ؟ 
من بين الكواكب ثرتِ
ليبكيَّ الناس غليكِ
أيَُ حَجّاج هذا؟
يبيع للناس الهدى !
سيعود يوما حبيبك عنترُ
يامكة والزمان المنورُ
أيُّ دين يقسم بين شيعةِِ وسنةِِ
 أما كان ديننا كبياض حمامةََ ؟
نفسها صافية ودارها بيضاء
تطير وتغغني في السماء
لي مكة في كل مكان
ولي مجد في كل زمان...                        
 


Illuminata chi t’illumnerà ora?
Mi esalta ogni tuo lume!
Ora che il buio ti circonda
Come Napoleone la Gioconda
I miei occhi ti accarezzano
                                                                                                                                
Come gli occhi di un’anima moribonda,
che accarezza la vita
Strappatagli da feroci dita

E mi pongo ogni domanda
Qual via e qual astro?
Tornerà il tuo poeta ebbro…

La notte, la notte è profonda
E tu o Mecca sei illuminante!
Nonostante ogni ideologia dissacrante

O sciiti, o sunniti, ricordatevi di quel biancore
Immacolato, incantevole splendore
Ora che il vostro presente è così desolante
Amatevi sotto lo stesso cielo immutato…
Qual verso più di questo è alleato?


                    

  

Commenti

  1. È una preghiera, quasi un'implorazione del Poeta ai Sunniti e ai sciiti di essere uniti e di ricordarsi del biancore illuminante della Mecca. Trovo questi versi molto profondi

    RispondiElimina

Posta un commento